Независим финансов одит, счетоводни услуги, данъчна защита, правни услуги

Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комплексно и частично счетоводно обслужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Бизнес консултации

Kомпанията ни е специализирана в предоставянето на бизнес консултации отнасящи се до инвестиционните дейности.

Бизнес планиране

Бизнес планиране е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия.

ПОЛЗИ ОТ ОДИТА

Подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект има, когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага корекции в отразяването на дадени сделки или събития.

Сигурност за мениджмънта – независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Вярна и честна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние.

Одитите могат да определят областите във финансовата структура на организацията, които се нуждаят от подобрение, и как да се прилагат подходящи промени и корекции.

Одитът може да разкрие неточности и несъответствия в рамките на записи на дадена организация, които могат да бъдат признаци за слаба финансова организация.

Защита на собствениците – собствениците получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му.

Достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители.

Повече доверие за кредиторите и бизнес партньорите на дружеството – За бизнес общността, редовните одити повишават репутацията в компанията и е правят желан бизнес партньор. Финансовите одити са предпоставка за по-нисък инвестиционен риск за почти всеки вид бизнес кредит.


Български парламент

Проектът на нов Закон за независимия финансов одит цели синхронизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит, с изискванията на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.,…

КОРЕКТ ОДИТ ЕООД КОРЕКТ РЕПОРТ ООД

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по…

ДАНЪК УИКЕНД

НОВО УКАЗАНИЕ НА НАП ЗА ДАНЪК УИКЕНД

21.04.2016 / by Станислав Богданов / 0 коментари

На 14.04.2016 г. ЦУ на НАП излезе с Указание относно установяване използването и отделянето на активи за лични нужди на данъчно задължените лица, собственици, работници и служители или трети лица във връзка с приложението на Закона за данък върху добавената стойност…

Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комплексно и частично счетоводно обслужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

КОРЕКТ ОДИТ ЕООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0073-C01, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, чрез осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Програмата дава стабилност, указва положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и дава сигурност на работните места във фирмата. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 10 000.00 лв.

КЛИЕНТИ

 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • 17011701
 • 17021702