Бизнес планиране

Business Consulting

Бизнес планиране е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия. Процесът на бизнес планиране може да обхваща множество аспекти или да бъде насочен към специфични функции в рамките на цялостната корпоративна структура. Бизнес планирането включва използване на ресурсите в компанията, както и използва услугите на консултанти, които да подпомогнат за съставянето и изпълнението на плана.

Има няколко етапа в развитието на един бизнес, като процеса на бизнес планиране е основна задача. Стартиране на нова компания включва изпълнението на най-малко елементарен бизнес план, определящ целите на фирмата, дейността която ще развива, основната върешна структура и външна среда (наличие на ресурсна обезпеченост, клиенти, доставчици, нормативна уредба, данъчно-осигурителни изисквания) в която ще развива дейността си.

Всеки бизнес план изисква изследване, внимателна оценка на всички известни фактори, както и преценяване на потенциала и резултатите от различните възможности, които съществуват в дружеството.

В зависимост от спецификата на дейността и мащаба на компанията за този процес може да са нужни различни видове справки, някои от тях сравнително опростени, а други изключително подробни и сложни. Въпреки това, основната задача на бизнес планирането е да даде яснота на външните кредитори (банки, акционери, други) и подпомогне предприемача в преценката си при започване на нов бизнес, въвеждането на нови продукти или чрез придобиване на конкуренти.

Примерна структура при изготвяне на Бизнес План :