Archives for Новини

Български парламент

Парламентът прие на първо четене проект на новия закон за независимия финансов одит.

Проектът на нов Закон за независимия финансов одит цели синхронизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит, с изискванията на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., с която се изменя Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети. В допълнение, със законопроекта се транспонират и някои изисквания на Директива 2013/34/ЕС относно съдържанието на одиторския доклад за резултатите от задължителния одит. Необходимостта от приемането на горепосочения закон е породена от факта, че структурата на сега действащия закон не е изцяло съобразена със спецификата, която урежда.

Европейско законодателство, свързано с настоящия законопроект в областта на задължителния финансов одит, е насочено към осигуряване на по-добра защитата на инвеститорите посредством: укрепване на публичния надзор над регистрираните одитори, чрез повишаване независимостта на публичните органи за надзор на Европейския съюз; засилване на ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес; гарантиране на по-голяма независимост на регистрираните одитори; установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент в предприятията от обществен интерес; осигуряване на наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги. В проекта на закон се предвиждат допълнителни текстове във връзка с обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.

Във връзка с разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи крайната отговорност по отношение на: надзора върху придобиване на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одитори, включително на одиторите от други страни членки на ЕС, и от трети държави; приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и извършването на финансов одит и свързаните с него услуги; по-нататъшното професионално развитие на одиторите. Отново във връзка с горепосочената Директива, както и с цел въвеждането на прилагащи мерки по Регламент (ЕС) № 537/2014, чрез законопроекта се предлагат разпоредби относно прилагането на надзорни мерки и налагането на административни санкции за регистрираните одитори. Надзорните мерки целят чрез административна принуда прекратяването и отстраняването на констатирани при инспекции и разследвания пропуски и несъответствия в дейността на регистрираните одитори, вкл. чрез временно отнемане или лишаване от право да се упражнява одиторска дейност, публичност на установените нарушения и др.

Следва да се има предвид, че на регистрираните одитори е поверена по закон функцията да извършват задължителен финансов одит в предприятията от обществен интерес, с цел постигане на по-голямо обществено доверие в годишните и консолидираните финансови отчети на тези предприятия. Във връзка с това, със законопроекта се въвеждат допълнителни разпоредби, които регламентират извършването на задължителен финансов одит на финансовите отчети на тези предприятия, като се прилагат пряко и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014. Те са насочени към съдържанието на одиторския доклад, допълнителните доклади до компетентния орган и/или до одитния му комитет, съдържанието на доклада – за прозрачност, както и допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните потребители. В допълнение, с цел снижаване на рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес, проектът предвижда допълнителни мерки, наред с изискванията на регламента, като ограничава предоставянето на други услуги на одит клиенти и допуска само предоставянето на данъчни консултации, максимални срокове за ротация на одиторите, ограничения относно приходите от тези клиенти, както и изисквания за докладване на нередности. Не на последно място, предвиждат се изменения и допълнения на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и на Закона за кредитните институции, чрез които се въвежда задължение по отношение на съответните предприятия от обществен интерес за съвместен одит на годишните им финансови отчети от две одиторски дружества.

Още...
ДАНЪК УИКЕНД

НОВО УКАЗАНИЕ НА НАП ЗА ДАНЪК УИКЕНД

На 14.04.2016 г. ЦУ на НАП излезе с Указание относно установяване използването и отделянето на активи за лични нужди на данъчно задължените лица, собственици, работници и служители или трети лица във връзка с приложението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В хода на ревизиите и проверките чрез прилагане на способите за събиране на доказателства по реда на ДОПК ще се изисква от задължените лица попълването на справки по образци – Справка за недвижими имоти; Справка за собствени/наети пътни превозни средства, в които броят на местата за сядане, без мястото па водача, е не повече от 8; Справка за придобитите през последните 12 месеца мобилни телефони. Ако справките са представяни в предходно производство, ще се попълват само при настъпили промени на обстоятелствата. Ще се извършват проверки за пълнотата и коректността на информацията, посочена в справките, с действително отразеното в счетоводството на задълженото лице.

За стоки при които е възможно ползване, както за дейността така и за лични цели, ще се извършват проверки за счетоводното им отчитане и наличието на разграничение чрез включване или не в активите, използвани за извършване на стопанска дейност.

Ще се преценява действителността и относимостта към дейността на ДЗЛ на отчетените експлоатационни разходи за ползване на активи, за които е установено или е налице съмнение за използването им за лични нужди, чрез съпоставянето им с размера на реализираните приходи. Съпоставката ще се извършва на месечна база чрез сравнение на размера на отчетените разходи (например: за ел. енергия, вода и др., свързани с експлоатацията на сгради или части от тях) и размера на приходите от дейността, за която се използват тези активи.

Ще се извършват проверки на пътните листа или други документи за използваните автомобили, посочени в справката, при която да се съпоставят изминатото разстояние и маршрути с извършваната от задълженото лице стопанска дейност с оглед преценка на предназначението на ползване на автомобилите, репрезентативна проверка на документите за зареждане на автомобилите, при която да се съпоставят местата, от които са издавани, с посочените маршрути в пътните листи.

При необходимост органите на НАП ще извършват проверки на място за установяване предназначението на ползването на недвижими имоти, за които възниква съмнение, че не са със  стопанско предназначение и е налице реална възможност да се използват за цели различни от икономическата дейност на предприятието.

 

Още...
barnier c

ЕО предлага задължителна ротация на одитори

Европейската комисия обмисля въвеждането на радикални структурни промени касаещи одиторската индустрия, въвеждане на нов регулатор определящ фирмите, задължителна ротация на одиторските предприятия и контрол на консултантските такси. Комисията е предложила регистрация на одиторските предприятия в Европа.“С одиторските предприятия, както и с други сектори, статуквото не е опция, статуквото няма да бъде опция за Европейската комисия“, заяви комисар Мишел Барние .

В документа също така се предлага въвеждането на съвместни одити, широко използван във Франция и въвеждането на „ограничен одит“ за малки и средни предприятия. Комисията също така се опитва да се пребори със  схващането „колкото по-голямо е одиторското предприятие толкова по-добре“ усещане подтикващо дружествата да ползват услугите на голямата четворка. Това помога на големите одиторски предприятия да си осигуряват все повече одитни ангажименти, като по този начин допринасят за липсата на динамика на пазара.Съобщението беше приветствано от счетоводни и одиторски дружества.

 

Още...
Изменения на някои МСФО приложими в Европейския съюз

Изменения на някои МСФО приложими в Европейския съюз

На 19.02.2011 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 149/2011 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)
Измененията засягат следните стандарти :

МСФО 7, МСС 32 и МСС 39 се изменят в съответствие с измененията на МСФО 3.

МСС 21, МСС 28 и МСС 31 се изменят в съответствие с МСС 27.

Още...