Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се счита за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

По смисъла на чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.

Съгласно променения чл.15 от ППЗДДС /изм. ДВ бр.8/ 29.01.2016г./ данъчната основа по чл.26 от закона се увеличава с дължимите по доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:

  1. платени са от името и за сметка на доставчика;
  2. поискани са от доставчика.

   В случай когато купувачът заплаща от свое име и за своя сметка местните данъци и такси за вписване доставчикът не следва да увеличава данъчната основа, тъй като не е налице хипотезата на чл.15 от ППЗДДС