ОДИТ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОДИТ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от ЗСч, на задължителен независим финансов одит подлежат:

I. Годишните и консолидираните финансови отчети на:

  1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;

  1. средните и големите предприятия;
  2. предприятията от обществен интерес;
  3. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
  4. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

II. Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата отговарят на условията на чл. 19, ал. 2.

III. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията.

IV. На независим финансов одит от РО, подлежат ГФО на юридическите лица с нестопанска цел, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
  2. нетни приходи от стопанска и приходи от нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
  3. общата сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

V. На независим финансов одит от РО, подлежат ГФО на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

 

ПОЛЗИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ

Подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект има, когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага корекции в отразяването на дадени сделки или събития.
Сигурност за мениджмънта – независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Потвърждават честната и вярна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние.
Одитите могат също така да определят областите във финансовата структура на организацията, които се нуждаят от подобрение, и как да се прилагат подходящи промени и корекции.
Одитът може да разкрие неточности и несъответствия в рамките на записи на дадена организация, които могат да бъдат признаци на слаба финансова организация.
Защита на собствениците – собствениците получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му.
Достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители по дадени конкурси.
Повече доверие за кредиторите и бизнес партньорите на дружеството – За бизнес общността, редовните одити повишават репутацията в компанията и е правят желан бизнес партньор. Финансовите одити са предпоставка за по-нисък инвестиционен риск за почти всеки вид бизнес кредит.