Права и задължения на регистрираните одитори

odit

Из „Закон за независимия финансов одит

Глава шеста – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Чл. 31. Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията.

Чл. 32. При изпълнение на одиторското си задължение регистрираните одитори имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.

Чл. 33. Регистрираният одитор е длъжен:

1. да спазва принципите: независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;

2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;

3. да информира ръководството на предприятието клиент за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

4. да предупреждава предприятието клиент в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

5. да разяснява на предприятието клиент значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторското задължение;

6. да пред стави документи, доказващи изпълнението на одиторското задължение^ изразеното мнение;

7. да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители;

8. да отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по утвърден от него ред;

9. да участва в дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и неговите органи, както и да спазва устава на института;

10. да се застрахова за рисковете на своята професионална дейност;

11. да съдейства на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители.