Проектът на нов Закон за независимия финансов одит цели синхронизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит, с изискванията на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., с която се изменя Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети. В допълнение, със законопроекта се транспонират и някои изисквания на Директива 2013/34/ЕС относно съдържанието на одиторския доклад за резултатите от задължителния одит. Необходимостта от приемането на горепосочения закон е породена от факта, че структурата на сега действащия закон не е изцяло съобразена със спецификата, която урежда.

Европейско законодателство, свързано с настоящия законопроект в областта на задължителния финансов одит, е насочено към осигуряване на по-добра защитата на инвеститорите посредством: укрепване на публичния надзор над регистрираните одитори, чрез повишаване независимостта на публичните органи за надзор на Европейския съюз; засилване на ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес; гарантиране на по-голяма независимост на регистрираните одитори; установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент в предприятията от обществен интерес; осигуряване на наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги. В проекта на закон се предвиждат допълнителни текстове във връзка с обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.

Във връзка с разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи крайната отговорност по отношение на: надзора върху придобиване на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одитори, включително на одиторите от други страни членки на ЕС, и от трети държави; приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и извършването на финансов одит и свързаните с него услуги; по-нататъшното професионално развитие на одиторите. Отново във връзка с горепосочената Директива, както и с цел въвеждането на прилагащи мерки по Регламент (ЕС) № 537/2014, чрез законопроекта се предлагат разпоредби относно прилагането на надзорни мерки и налагането на административни санкции за регистрираните одитори. Надзорните мерки целят чрез административна принуда прекратяването и отстраняването на констатирани при инспекции и разследвания пропуски и несъответствия в дейността на регистрираните одитори, вкл. чрез временно отнемане или лишаване от право да се упражнява одиторска дейност, публичност на установените нарушения и др.

Следва да се има предвид, че на регистрираните одитори е поверена по закон функцията да извършват задължителен финансов одит в предприятията от обществен интерес, с цел постигане на по-голямо обществено доверие в годишните и консолидираните финансови отчети на тези предприятия. Във връзка с това, със законопроекта се въвеждат допълнителни разпоредби, които регламентират извършването на задължителен финансов одит на финансовите отчети на тези предприятия, като се прилагат пряко и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014. Те са насочени към съдържанието на одиторския доклад, допълнителните доклади до компетентния орган и/или до одитния му комитет, съдържанието на доклада – за прозрачност, както и допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните потребители. В допълнение, с цел снижаване на рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес, проектът предвижда допълнителни мерки, наред с изискванията на регламента, като ограничава предоставянето на други услуги на одит клиенти и допуска само предоставянето на данъчни консултации, максимални срокове за ротация на одиторите, ограничения относно приходите от тези клиенти, както и изисквания за докладване на нередности. Не на последно място, предвиждат се изменения и допълнения на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и на Закона за кредитните институции, чрез които се въвежда задължение по отношение на съответните предприятия от обществен интерес за съвместен одит на годишните им финансови отчети от две одиторски дружества.