На 19.02.2011 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 149/2011 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)
Измененията засягат следните стандарти :

МСФО 7, МСС 32 и МСС 39 се изменят в съответствие с измененията на МСФО 3.

МСС 21, МСС 28 и МСС 31 се изменят в съответствие с МСС 27.