За нас

Валентин Димитров Богданов
Валентин Димитров Богданов

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор към idesLogo

Едноличен собственик и управител в „КОРЕКТ ОДИТ“ ЕООД.

Експерт с дългогодишен опит в областта на Финансовия одит, МСФО, НСС, Търговкото, Данъчно-осигурителното право, Подбор и обучение на кадри за нуждите на счетоводната отчетност

От началото на 2000 г. до настоящия момент е участвал в над 1 200 одиторски ангажимента, включително и на предприятия извършващи дейност от обществен интерес по смисъла на § 1 т.11 от Допълнителнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.

Допълнителна квалификация

1999 г. – придобита квалификация като Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор диплома № 464 от регистъра на ИДЕС.

Образование

1990 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Красимир Стоянов Стоянов
Красимир Стоянов Стоянов

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор към idesLogo

Едноличен собственик и управител в КАПИТАЛ ОДИТ ЕООД (дружество чрез което упражнява самостоятелната си одиторската дейност)

Управляващ съдружник в КОРЕКТ РЕПОРТ ООД и КОРЕКТ РЕПОРТ ПРАЙМ ООД

Експерт с дългогодишен опит в областта на Финансовия одит, МСФО, НСС, Търговкото, Данъчно-осигурителното право, Подбор и обучение на кадри за нуждите на счетоводната отчетност

От началото на 2006 г. до настоящия момент е участвал в над 800 одиторски ангажимента.

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, програмно осигуряване, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право.

Допълнителна квалификация

2017 г. – Вещо лице към СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в областите: Съдебно-счетоводни експертизи и Съдебни финансово-икономически експертизи

2015 г. – придобита квалификация като Дипломиран експерт-счетоводител и Регистриран Одитор диплома № 802 от регистъра на ИДЕС.

Образование
2002 г. – висше образование, „Бургаски Свободен Университет“, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър.

Катя Валентинова Стоянова
Катя Валентинова Стоянова

Счетоводител в счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД

Притежава познания свързани с данъчното и осигурително законодателство, МСФО и НСС, реда и условията за финансиране и кредитиране на стопанската дейност, основните положения на трудовото и гражданското законодателство, владее писмено и говоримо английски език

Основни функции в компанията
Участва във финансово-счетоводна дейност на счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД, осъществява финансов контрол, съставител на финансови отчети.

Образование
2012 г. – висше образование, „Бургаски Свободен Университет“, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

 

Ивета Илинова Йорданова
Ивета Илинова Йорданова

Главен Счетоводител в счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД

Притежава дългогодишен опит и познания свързани с данъчното и осигурително законодателство, МСФО и НСС, реда и условията за финансиране и кредитиране на стопанската дейност, основните положения на трудовото и гражданското законодателство, владее писмено и говоримо английски и руски език.

Основни функции в компанията
Участва във финансово-счетоводна дейност на счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД, осъществява финансов контрол, съставител на финансови отчети.

Образование
1996 г. – висше образование, „Бургаски Свободен Университет“, специалност „Маркетиннг“ , квалификационна степен Магистър.

 

Валентин Стоянов Димов
Валентин Стоянов Димов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
1992 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Допълнителна информация
Дългогодишен счетоводен опит, в почти всички области на стопанската дейност

Станислав Вълков Богданов
Станислав Вълков Богданов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
2014 г. – висше образование, „Стопанска Акдадемия Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Счетоводство и Одит на нефинансовите предприятия“ , квалификационна степен Магистър

Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комлексно и частично счетоводно обсужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите партньори ЛЕГАКОН ООД, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

DSC

История и развитие на фирмата

Организацията е създадена през 2001 г. от ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ – дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, който първоначално осъществява дейността си чрез  ОДИТОРСКА КЪЩА КОРЕКТ ЕООД. Три години по-късно  значителна част от дейността  преминава в  КОРЕКТ – ОДИТ 2004 ЕООД, което през 2010 г.  е преименувано на  КОРЕКТ  ОДИТ ЕООД.

Днес нашите отраслово-фокусирани специалисти в областта на НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ, МСФО , НСС, ОСИГУРЯВАНЕ, ДАНЪЦИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРАВО спомагат за подобряване на ефективността и  разрешаването на сложни въпроси, касаещи клиенти и заинтересовани страни  от страната и Европейското икономическо пространство.

Организацията ни  се стреми постоянно да поддържа  високо  ниво  на подготовка  на своя състав чрез непрестанно  провеждане и участие в обучителни курсове,  проверка на знанията, създаване на конкурентна среда в самите екипи и насърчаване сътрудничеството и  обмена на знания между нашите служители. Чрез комбиниране на  уменията, знанията  и опитът в  различни отрасли  имаме възможността да създавамe  иновативни решения по най-сложните въпроси касаещи  днешния бизнес.