За нас

Валентин Димитров Богданов
Валентин Димитров Богданов

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор към idesLogo

Едноличен собственик и управител в „КОРЕКТ ОДИТ“ ЕООД.

Експерт с дългогодишен опит в областта на Финансовия одит, МСФО, НСС, Търговкото, Данъчно-осигурителното право, Подбор и обучение на кадри за нуждите на счетоводната отчетност

От началото на 2000 г. до настоящия момент е участвал в над 1 200 одиторски ангажимента, включително и на предприятия извършващи дейност от обществен интерес по смисъла на § 1 т.11 от Допълнителнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.

Допълнителна квалификация

1999 г. – придобита квалификация като Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор диплома № 464 от регистъра на ИДЕС.

Образование

1990 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Станислав Вълков Богданов
Станислав Вълков Богданов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
2014 г. – висше образование, „Стопанска Акдадемия Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Счетоводство и Одит на нефинансовите предприятия“ , квалификационна степен Магистър

Валентин Стоянов Димов
Валентин Стоянов Димов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
1992 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Допълнителна информация
Дългогодишен счетоводен опит, в почти всички области на стопанската дейност