За нас

Валентин Димитров Богданов
Валентин Димитров Богданов

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор към idesLogo

Едноличен собственик и управител в „КОРЕКТ ОДИТ“ ЕООД.

Експерт с дългогодишен опит в областта на Финансовия одит, МСФО, НСС, Търговкото, Данъчно-осигурителното право, Подбор и обучение на кадри за нуждите на счетоводната отчетност

От началото на 2000 г. до настоящия момент е участвал в над 1 200 одиторски ангажимента, включително и на предприятия извършващи дейност от обществен интерес по смисъла на § 1 т.11 от Допълнителнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.

Допълнителна квалификация

1999 г. – придобита квалификация като Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор диплома № 464 от регистъра на ИДЕС.

Образование

1990 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Станислав Вълков Богданов
Станислав Вълков Богданов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
2014 г. – висше образование, „Стопанска Акдадемия Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Счетоводство и Одит на нефинансовите предприятия“ , квалификационна степен Магистър

Валентин Стоянов Димов
Валентин Стоянов Димов

Основни функции в компанията
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право

Образование
1992 г. – висше образование, „Икономически Университет – Варна” гр. Варна, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

Допълнителна информация
Дългогодишен счетоводен опит, в почти всички области на стопанската дейност

Катя Валентинова Стоянова
Катя Валентинова Стоянова

Счетоводител в счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД

Притежава познания свързани с данъчното и осигурително законодателство, МСФО и НСС, реда и условията за финансиране и кредитиране на стопанската дейност, основните положения на трудовото и гражданското законодателство, владее писмено и говоримо английски език

Основни функции в компанията  –
Участва във финансово-счетоводна дейност на счетоводно предприятие „КОРЕКТ РЕПОРТ“ ООД, осъществява финансов контрол, съставител на финансови отчети.

Образование
2012 г. – висше образование, „Бургаски Свободен Университет“, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър

 

Красимир Стоянов Стоянов
Красимир Стоянов Стоянов

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран Одитор  към idesLogo

Едноличен собственик и управител в КАПИТАЛ ОДИТ ЕООД (дружество чрез което упражнява самостоятелната си одиторската дейност)

Управляващ съдружник в КОРЕКТ РЕПОРТ ООД и КОРЕКТ РЕПОРТ ПРАЙМ ООД

Експерт с дългогодишен опит в областта  на Финансовия одит,  МСФО, НСС, Търговкото, Данъчно-осигурителното право, Подбор и обучение на кадри за нуждите на счетоводната отчетност

От началото на 2006 г.  до настоящия момент е участвал в  над 880 одиторски ангажимента.

Основни функции в компанията  –
участие и подпомагане в извършването на независим финансов одит, програмно осигуряване, консултинг и оказване на методологическа помощ в областитте: счетоводство /вкл. МСФО и НСС/, данъци, осигуровки, трудови правоотношения, търговско право.

Допълнителна квалификация

2017 г. – Вещо лице към СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в областите:  Съдебно-счетоводни експертизи и  Съдебни финансово-икономически експертизи

2015 г. – придобита квалификация като Дипломиран експерт-счетоводител и Регистриран Одитор диплома № 802 от регистъра на ИДЕС.

Образование
2002 г. – висше образование, „Бургаски Свободен Университет“, специалност „Счетоводство и Контрол“ , квалификационна степен Магистър.