Външен одитор

odit

Външен одитор e одитен  специалист, който извършва одит на финансовите отчети на компания, правителство, отделно лице или друг правен субект или организация, и е независим от юридическия субект, който се одитира. Потребители на тази финансова информация са инвеститори, правителствени агенции и широката публика, и те разчитат на външния одитор да представи непредубедена, безпристрастна и независима оценка на тези юридически субекти.

Независимостта на външните одитори е от съществено значение за поставяне на коректна и цялостна оценка на финансовите контроли и отчети на юридическия субект. Всяка връзка между външния одитор и субекта, различна от ангажимента по одита сам по себе си, трябва да бъде посочена в докладите на външния одитор. Според тези правила също така е забранено одиторът да притежава капиталов дял и сериозно са ограничени типовете не-одитни услуги, които може да предлага.