Актове за обявяване

taxes accounting business

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на Чл. 62. от Закона за независимия финансов одит.

Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, ежегодно публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност, който включва най-малко:
1. описание на правно-организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато регистрираният одитор е одиторско дружество;
2. когато одиторското дружество е член на одиторска мрежа:
а) описание на одиторската мрежа, юридически и структурни договорености в нея;
б) името/наименованието на всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като физическо лице или като одиторско дружество;
в) държавите, в които всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като физическо лице или като одиторско дружество, е квалифициран като регистриран одитор или в която се намира неговото седалище и основно място на осъществяване на дейността му;
г) общия оборот на регистрирания одитор от задължителен финансов одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани;
3. описание на управленската структура на одиторското дружество;
4. описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор – физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество, за ефективността на нейното функциониране;
5. датата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85;
6. списък на предприятията от обществен интерес, на които през предходната година регистрираният одитор е изпълнил ангажименти за задължителен финансов одит;
7. описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в доклада трябва да се потвърди, че през последната година е бил извършен вътрешен преглед за спазване на изискванията относно независимостта;
8. описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие по чл. 30;
9. информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците – за одиторско дружество;
10. описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на отговорните одитори и служителите в съответствие с чл. 65;
11. информация относно общия оборот на регистрирания одитор, разпределена по следните категории:
а) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес;
б) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на други предприятия;
в) приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на одитираните предприятия;
г) приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти.
(2) Докладът за прозрачност се подписва от регистрирания одитор – физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество.
(3) Докладът за прозрачност се публикува ежегодно до 30 април и е достъпен на интернет страницата на регистрирания одитор в срок най-малко 5 години от датата на публикуването му.

ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КОМПАНИЯТА

Публичността на годишните финансови отчети се осъществява след като отчетите са били:
1. Одитирани от независим финансов одитор;
2. Приети от общото събрание на съдружниците или на акционерите или от съответния орган, имащ такива права.
До 30 юни 2017 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г. Става въпрос за всички вписани в търговския регусгьр субекти – ЕТ (с изключение на тези, които не подлежат на НФО), ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, ЕАД, АД, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации (чл. 31а от ЗТР).
Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2,
като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Годишен финансов отчет“ и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.
Към заявлението
се прилагат:
1. подлежащият на обявяване годишен финансов отчет в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
2. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет – чл. 62а от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.
В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет, а юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на ЗЮЛНЦ.
Когато финансовите отчети са публикувани в Интернет, до съдържанието им трябва да бъде осигурен безплатен свободен достъп за период, не по-кратък от три години след датата на публикуването им, а при поискване предприятията предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
Когато финансовият отчет е първоначално заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуването му по чл. 22, ал. 5 от ЗТР, в случай че в 14- дневен срок от влизането в сила на отказа, е подадено повторно заявление за публикуване, се счита, че финансовият отчет е подаден в срок.
На публикуване подлежат всички годишни финансови отчети, вкл. приложението към тях във вида им така както регистрираният одитор е изразил становището си. Обект на публикуване е и пълният текст на одиторския доклад.
Едновременно с годишните финансови отчети се публикуват и съставените годишен доклад за дейността и доклада за плащанията към правителствата, както и нефинансовата декларация – чл. 38, ал. 1 от ЗСч.
В срок до 31 юли 2017 г. Агенцията по вписванията следва да предостави в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за 2016 г. в законовия срок. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСГАТ.
В срок до 30 септември 2017 г. Националната агенция за приходите трябва да предприеме необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.
Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.