Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите партньори ЛЕГАКОН ООД, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комлексно и частично счетоводно обсужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Бизнес консултации

Kомпанията ни е специализирана в предоставянето на бизнес консултации отнасящи се до инвестиционните дейности.

Бизнес планиране

Бизнес планиране е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия.

Зад всяка успешна компания стои добър счетоводител

 

Проектът на нов Закон за независимия финансов одит цели синхронизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит, с изискванията на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.,…

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по…

НОВО УКАЗАНИЕ НА НАП ЗА ДАНЪК УИКЕНД

21.04.2016 / by Красимир Стоянов / 0 коментари

На 14.04.2016 г. ЦУ на НАП излезе с Указание относно установяване използването и отделянето на активи за лични нужди на данъчно задължените лица, собственици, работници и служители или трети лица във връзка с приложението на Закона за данък върху добавената стойност…

Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комлексно и частично счетоводно обсужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите партньори ЛЕГАКОН ООД, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

КЛИЕНТИ

  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus
  • buildproplus